• Rekisterinpitäjä ja yhteyshenkilö

 

Rekisterinpitäjä: Myyntiboosti Oy (”Myyntiboosti”)

Osoite: Peukaloisentie 34, 01800, Klaukkala

Puhelin: 040 1783361

Sähköposti: saku@myyntiboosti.fi

Yhteyshenkilö: Saku Koponen 

 

 • Rekisteröidyt

 

Rekisterinpitäjä käsittelee sivustolla www.kilpailutuspalvelu.fi vierailevien käyttäjien henkilötietoja.

 

 • Henkilötietojen käsittelyn peruste ja käyttötarkoitus

Rekisterinpitäjä tarjoaa verkkosivullaan sähkön kilpailutuspalvelua. Rekisteröityjen tietojen käsittelyperuste on Myyntiboostin toimintaan liittyvä oikeutettu etu sekä Rekisteröidyn suostumus. Henkilötunnuksen osalta käsittelyperusteena on se, että Rekisteröity voidaan yksilöidä luotettavasti ja yksiselitteisesti Rekisteröidyn oikeusturvan sekä etujen ja oikeuksien varmistamiseksi

 

Rekisterinpitäjä käsittelee henkilötietoja sähköyhtiön lukuun sekä omiin tarkoituksiinsa (tilastointi, palvelun kehittäminen ja asiakasviestintä) sähkön kilpailutuksen yhteydessä, jolloin rekisterinpitäjä käsittelee kohdassa 4. olevia tietoja, jotka voivat olla yhdistettävissä luonnolliseen henkilöön ja muodostaa siten henkilötietoja ja niiden muutostietoja. 

 

 • Käsiteltävät henkilötiedot 
 • Asiakkaan nimi
 • Henkilötunnus 
 • Yhteystiedot (puhelinnumero, sähköpostiosoite, käyttöpaikan osoite ja
 • laskutusosoite)
 • Tiedot kohteesta johon sähkösopimus hankitaan:
 • Asumismuoto
 • Kilpailutushetken sähkönmyyjä
 • Tiedot vuotuisesta sähkönkulutusarviosta
 • Sähkösopimuksen tehneen asiakkaan tiedot
 • Tiedot sähkösopimuksesta
 • Laskutusosoite

 

 • Säännönmukaiset tietolähteet 

 

Rekisteriin tallennettavat tiedot saadaan asiakkaalta www-lomakkeilla lähetetyistä viesteistä, sähköpostitse, puhelimitse, sopimuksista, ja muista tilanteista, joissa asiakas luovuttaa tietojaan.

 

 • Henkilötietojen suojaaminen ja tietoturva

 

Digitaalisesti käsiteltävät henkilötiedot on suojattu ja tallennettu Myyntiboosti Oy:n Järjestelmään, johon on rajattu pääsy vain sellaisilla henkilöillä, jotka tarvitsevat kyseisiä tietoja työtehtäviensä hoitamiseksi. Kyseisillä henkilöillä on käytössään henkilökohtaiset käyttäjätunnukset ja salasanat. 

 

Henkilötiedot on suojattu ulkopuoliselta käytöltä ja jäsentietojen käyttöä valvotaan. Jäsenellä on henkilökohtainen käyttäjätunnus ja salasanasuojaus. Myyntiboosti Oy:n ulkopuolelle lähetettävät henkilötiedot salataan. Käytetyt työasemat ja tallennusmediat ovat salattu.

 

 1. Henkilötietojen säännönmukaiset luovutukset ja siirrot

 

Henkilötietoja luovutetaan kulloinkin voimassaolevan lainsäädännön sallimissa ja velvoittamissa rajoissa. Henkilötietoja luovutetaan niille sähköyhtiöille, joiden kanssa rekisterinpitäjällä on yhteistyösopimus ja joiden palveluja rekisterinpitäjä kilpailuttaa.  

Henkilötietoja luovutetaan tahoille, joilla lainsäädännön mukaan on oikeus tietojen saantiin, kuten toimivaltaisille viranomaisille.

Rekisterinpitäjä siirtää henkilötietoja IT-palveluntarjoajille tietojen säilyttämiseksi ja käsittelemiseksi rekisterinpitäjän ohjeiden mukaan rekisterinpitäjän määrittelemiin tarkoituksiin ja rekisterinpitäjän lukuun.

 

 • Henkilötietojen siirrot Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

 

Myyntiboosti käsittelee henkilötietoja EU/ETA-alueen sisäpuolella.

Tapauksissa, joissa henkilötietojen siirtäminen EU- ja ETA -alueen ulkopuolelle on tarpeellista, tietojen siirrossa noudatetaan soveltuvan tietosuojalainsäädännön asettamia vaatimuksia ja tietojen siirrosta informoidaan erikseen rekisteröityjä.

 

 • Henkilötietojen säilytysaika

 

Henkilötietoja säilytetään niin kauan kuin se on tarpeen henkilötietojen käsittelyn tarkoitusten kannalta tai rekisterinpitäjän lakisääteisten velvollisuuksien noudattamiseksi.

Sähkön kilpailutuksen yhteydessä kerättyjä tietoja säilytetään 3 vuoden ajan sen jälkeen, kun rekisteröity on edellisen kerran kilpailuttanut sähkösopimuksensa rekisterinpitäjän palvelun avulla, ellei erityislainsäädäntö edellytä pidemmän säilytysajan soveltamista.

 

 • Rekisteröidyn oikeudet

 

Rekisteröidyllä on oikeus koska tahansa vastustaa henkilötietojensa käsittelyä suoramarkkinointitarkoituksiin. Rekisteröity voi antaa Myyntiboostille kanavakohtaisia suoramarkkinointia koskevia suostumuksia ja kieltoja (esimerkiksi kieltää sähköpostitse lähetettävät markkinointiviestit). 

 

Lisäksi rekisteröidyllä on lähtökohtaisesti oikeus soveltuvan tietosuojalainsäädännön mukaisesti milloin tahansa:

 

 • saada tieto henkilötietojensa käsittelystä;
 • saada pääsy omiin tietoihinsa ja tarkastaa itseään koskevat Myyntiboostin käsittelemät henkilötiedot; 
 • vaatia epätarkan ja virheellisen henkilötiedon oikaisua ja tietojen täydentämistä;
 • vaatia henkilötietojensa poistamista;
 • peruuttaa suostumuksensa ja vastustaa henkilötietojensa käsittelyä siltä osin kuin henkilötietojen käsittely perustuu rekisteröidyn suostumukseen; 
 • vastustaa henkilötietojensa käsittelyä henkilökohtaiseen erityiseen tilanteeseensa liittyvällä perusteella siltä osin kuin henkilötietojen käsittelyperusteena on Myyntiboosti oikeutettu etu;
 • saada henkilötietonsa koneluettavassa muodossa ja siirtää kyseiset tiedot toiselle rekisterinpitäjälle edellyttäen, että rekisteröity on itse toimittanut kyseiset henkilötiedot Yhdistykselle, Myyntiboosti Oy käsittelee kyseisiä henkilötietoja rekisteröidyn suostumuksen perusteella ja käsittely suoritetaan automaattisesti; ja
 • vaatia henkilötietojensa käsittelyn rajoittamista. 

 

Rekisteröidyn tulee esittää edellä mainitun oikeuden toteuttamista koskeva pyyntö tämän tietosuojaselosteen Yhteydenotot-kohdan mukaisesti. Myyntiboosti Oy voi pyytää rekisteröityä tarkentamaan pyyntöään kirjallisesti ja varmentamaan rekisteröidyn henkilöllisyyden ennen pyynnön käsittelemistä. Myyntiboosti Oy voi kieltäytyä pyynnön toteuttamisesta sovellettavassa laissa säädetyllä perusteella. 

 

 • Oikeus valittaa valvontaviranomaiselle

 

Jokaisella Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus asianomaiselle valvontaviranomaiselle taikka sen Euroopan unionin jäsenvaltion valvontaviranomaiselle, jossa Rekisteröidyn asuinpaikka tai työpaikka sijaitsee, mikäli Rekisteröity katsoo, että hänen henkilötietojaan ei ole käsitelty soveltuvan tietosuojalainsäädännön mukaisesti.

 

 • Yhteydenotot

 

Rekisteröidyn oikeuksien käyttämistä koskevat pyynnöt, kysymykset tästä tietosuojaselosteesta ja muut yhteydenotot tulee tehdä sähköpostitse: Saku Koponen, saku@myyntiboosti.fi .Rekisteröity voi myös ottaa yhteyttä henkilökohtaisesti tai kirjallisesti alla olevaan osoitteeseen:

 

Myyntiboosti Oy (2913174-1)

Saku Koponen

Peukaloisentie 34, 01800, Klaukkala

 

 • Muutokset tähän tietosuojaselosteeseen

 

Tätä tietosuojaselostetta voidaan päivittää aika ajoin esimerkiksi lainsäädännön muuttuessa. Tämä tietosuojaseloste on viimeksi päivitetty 01.01.2021